COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Declarație

Declarația Grupului de inițiativă pentru susținerea Articolului 2 din Constituție

Pe data de 24 februarie 2019, în pofida manipulărilor fără precedent, utilizării resurselor administrative, mituirii sistemice a alegătorilor, persecutării opoziției de către guvernare prin intermediul instituțiilor de stat controlate de PDM și, în esență, a falsificării rezultatelor alegerilor parlamentare în majoritatea circumscripțiilor uninominale, circa 70% din alegători au oferit votul formațiunilor politice care au promovat lozinci antioligarhice. Astfel majoritatea cetățenilor s-au exprimat contra actualului regim și pentru schimbarea puterii.

În aceste condiții, respectând voința alegătorilor, deputații partidelor care au dat asigurări și au promovat programe antioligarhice, erau obligați să întreprindă totul pentru anularea sistemului mixt, numirea unei componențe noi a CEC-ului, eliberarea justiției și, în măsura posibilităților, a instituțiilor de forță de sub controlul politic al Partidului Democrat, cu scopul de a desfășura alegeri parlamentare anticipate libere și corecte.

Imediat după alegeri, membrii Inițiativei pentru susținerea articolului 2 din Constituție s-au adresat deschis către Blocul ACUM și PSRM cu ideea formării unei majorități situaționale antioligarhice, obiectivul principal al căreia să fie eliberarea instituțiilor de stat de sub controlul PDM și a lui Vladimir Plahotniuc, astfel încât să fie create condiții pentru exprimarea democratică a voinței poporului, după care să fie anunțate alegeri parlamentare anticipate.

Spre regret noi nu am remarcat intenții serioase din partea forțelor politice menționate pentru a ajunge la un compromis și la înțelegeri, în vederea votării în comun a legilor necesare. Noi constatăm o insuficiență de voință politică și eforturi care ar putea duce la schimbarea puterii și la demararea procesului de revenire a Moldovei spre o democrație veritabilă. Acțiunile și declarațiile nehotărâte și vagi, înaintarea unor inițiative și condiții nechibzuite din partea Blocului ACUM și PSRM au condus spre aceea, că astăzi, la 38 de zile după alegeri, în pofida opțiunii foarte clare a electoratului, în Moldova nu s-a constituit o majoritate antioligarhică în Parlament, iar legislativul este nefuncțional.

Evidențiem în mod special că nu considerăm formarea unei majorități în Parlament drept un scop în sine. Republica Moldova are nevoie de o majoritate politică, sarcina căreia este să creeze condiții pentru desfășurarea unor alegeri democratice veritabile. În acest sens, votarea situațională a Blocului ACUM în comun cu PSRM constituie unicul scenariu posibil.

Astăzi, în situația imposibilității de formare a unei majorități în Parlament și incapacității de aprobare a legilor, crește probabilitatea dizolvării legislativului și anunțării alegerilor anticipate în baza sistemului electoral mixt, care vor conduce doar la consolidarea poziției PDM în Parlament.

Situația se va agrava și mai mult dacă aceste alegeri anticipate vor fi desfășurate concomitent cu alegerile locale, în care peste 800 de primari și câteva mii de consilieri locali, forțați să adere la PDM în ultimii ani, vor face agitație electorală atât pentru sine, cât și pentru Partidul Democrat. Având la dispoziție resurse nelimitate administrative, financiare și media, acționând în condițiile unei atitudini superficiale din partea observatorilor internaționali, analizând greșelile comise în campania precedentă și folosindu-se de suportul instituțiilor de stat (CEC, Procuratura, instanțele de judecată, poliție, etc.), PDM poate atinge un rezultat net superior și posibil va obține o majoritate în viitorul Parlament.

Astfel noi considerăm că alegerile anticipate pot fi admise doar în cazul anulării sistemului mixt și revenirii la sistemul proporțional de vot. Acest scenariu poate fi realizat doar prin depășirea contradicțiilor și prin votul comun al pachetului de legi de către Blocul ACUM și PSRM în timpul cel mai apropiat. Este vorba de supraviețuirea politică a opoziției și de soarta țării per ansamblu.

Având în vedere cele expuse, facem apel către Blocul ACUM și PSRM să consolideze eforturile pentru a crea o coaliție antioligarhică în actualul Parlament, în vederea aprobării legilor necesare și creării condițiilor pentru a desfășura alegeri parlamentare anticipate libere și corecte, în baza sistemului electoral proporțional.
 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire

----------

Декларация Инициативной группы в поддержку 2-Й Статьи Конституции

24 февраля 2019 года, несмотря на беспрецедентные манипуляции, использование админресурса, системный подкуп избирателей, преследования оппозиции со стороны правящей партии посредством контролируемых институтов государственной власти и, по сути, фальсификацию результатов парламентских выборов во многих одномандатных округах, почти 70% избирателей отдали свои голоса формированиям выступающим под антиолигархическими лозунгами. Таким образом, большинство избирателей страны выступили против нынешнего правящего режима и за смену власти.

В этих условиях, соблюдая волю избирателей, депутаты партий, выдвигавших антиолигархические лозунги и программы, были обязаны сделать все для отмены смешанной системы, назначения новых членов ЦИК, освобождения юстиции и по возможности силовых ведомств из под политического контроля Демократической Партии, с целью проведения свободных и честных внеочередных парламентских выборов.

Сразу после выборов, члены Инициативы в поддержку 2-й статьи Конституции открыто обратились к Блоку АКУМ и ПСРМ с идеей создания антиолигархического (ситуативного) большинства, главной задачей которого является выведение государственных институтов из под политического контроля ДПМ и Владимира Плахотнюка, создание условий для демократического волеизъявления народа и провозглашение досрочных выборов в Парламент.

К сожалению, мы не увидели серьезных намерений со стороны упомянутых политформирований по поиску компромиссов и соглашений, ведущих к совместному голосованию необходимых законов. Мы констатируем недостаточность политической воли и усилий, могущих привести к смене режима и началу возвращения Молдовы к реальной демократии. Нерешительность и невнятность деклараций и действий, выдвижение непродуманных инициатив и условий со стороны ПСРМ и блока АКУМ привели к тому, что сегодня, на 38-й день после выборов, в Молдове, несмотря на совершенно очевидный мандат избирателей, нет оформленного антиолигархического большинства в Парламенте, а сам Парламент нефункционален.

Мы особо подчеркиваем, что не считаем формирование большинства в Парламенте самоцелью. Стране нужно политическое большинство задача которого – создание условий для проведения настоящих демократических выборов. Ситуативное голосование АКУМ и ПСРМ в данной ситуации является единственно возможным сценарием.

Сегодня, в ситуации невозможности создания большинства в Парламенте и неспособности последнего принимать законы, растет вероятность роспуска законодательного органа и объявления досрочных выборов на основе смешанной избирательной системы, которые приведут только к усилению позиций ДПМ в Парламенте.

Ситуация усугубится еще больше если эти выборы будут организованы одновременно с выборами в местные органы публичной власти, в которых за себя и партию будут биться свыше 800 мэров и тысячи местных советников, которых заставили перейти в Демпартию в последние годы. Обладая неограниченным административным, финансовым и медийным ресурсами, действуя в условиях попустительства со стороны международных наблюдателей, учтя просчеты предыдущей кампании, при поддержке государства (ЦИК, Правительство, Прокуратура, суды, полиция и пр.) ДПМ может показать несравненно лучший результат и возможно получит большинство в будущем Парламенте.

Таким образом, считаем что досрочные выборы допустимы только в случае отмены смешанной и принятия пропорциональной избирательной системы. Этот сценарий возможно реализовать только посредством преодоления противоречий и совместного голосования необходимого законодательного пакета Блоком АКУМ и ПСРМ в ближайшее время. Речь идет о политическом выживании оппозиции и о судьбе страны в целом.

Исходя из вышеизложенного, призываем блок АКУМ и ПСРМ объединить усилия по созданию антиолигархической коалиции в нынешнем Парламенте, по принятию необходимых законов и созданию условий для проведения свободных и справедливых досрочных выборов в Парламент Республики Молдова на основе пропорциональной избирательной системы.
 DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Fiodor Ghelici: ,,Demisia Președintelui RM și alegeri parlamentre anticipate".Conferințe IPN [HD] | ADEPT:  ,,Platform web a serviciilor  de gospodărie comunală din RM"
Conferințe IPN [HD] | Traian Băsescu și Eugen Tomac: ,,Obiectivele  PMP în PE și relația cu RM"Conferințe IPN [HD] | Reprezentanți ai Uniunii Pensionarilor din RM: Sărăcia în creștere ne distruge
Vezi toate
banner creditex