COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

ENEMO (Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor) a lansat Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor (IEOM) pentru a monitoriza alegerile din 24 februarie 2019
Chișinău, 21.12.2018*
– În vederea contribuirii la integritatea și transparența alegerilor parlamentare ce urmează să se desfășoare în Republica Moldova, ENEMO (Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor) a lansat Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor (IEOM) pentru a monitoriza alegerile din 24 februarie 2019.

ENEMO va monitoriza, evalua și raporta principalele constatări privind observarea mediului politic și electoral în ansamblu, conduita organelor de gestionare a alegerilor și a media, campaniei electorale, echității de gen, respectării drepturilor de a alege și de a fi ales, de vot și a procesului de numărare a voturilor, de soluționare a contestațiilor electorale și alte aspecte importante ale procesului, în conformitate cu metodologia elaborată anterior și recunoscută internațional. Evaluarea se va baza pe standardele internaționale de alegeri democratice și pe prevederile legislației Republicii Moldova.

ENEMO IEOM va prezenta publicului rapoarte interimare și preliminare privind principalele constatări ale observațiilor electorale, întrucât raportul final cu recomandări exacte de politică pentru eventualele îmbunătățiri în domeniul alegerilor și altor politici legate de acest domeniu, va fi emis și prezentat curând după alegeri. ENEMO va continua să pledeze pentru adoptarea recomandărilor de politică prezentate privind alegerile în Moldova ulterior desfășurării alegerilor.

ENEMO IEOM este formată din 8 echipe de bază cu membri localizați în Chișinău, precum și 10 observatori pe termen lung (LTO), activitatea cărora urmează să acopere teritoriul Republicii Moldova, grupați în echipe a câte 2 persoane, care vor supraveghea perioada pre-electorală, ziua alegerilor și perioada post-electorală. Mai mult decât atât, ENEMO planifică să implice un număr de observatori pe termen scurt (STOs), fapt ce este condiționat de susținerea financiară din partea finanțatorilor adiționali.

ENEMO IEOM este susținută financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Ambasada Suediei, Fundația de Dotare Națională (NEF) a Congresului Statelor Unite ale Americii prin intermediul Institutului Democratic Național și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Aceasta este cea de-a 25-a misiune de observare a alegerilor de ENEMO și cea de-a doua misiune ENEMO în Republica Moldova.
 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe dl Bosko Nenezic, șef adjunct al misiunii;

email: bosko.nenezic@enemo.eu, mobil: +373 68 442 013.

 

Despre ENEMO

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) este o rețea internațională de 21 organizații lidere non-profit, non-partizane și non-guvernamentale din 17 țări din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, inclusiv două țări ale Uniunii Europene, fondată la data de 29 septembrie 2001.

ENEMO urmărește să promoveze implicarea organizațiilor societății civile în societățile cu democrații în tranziție, în scopul îmbunătățirii proceselor electorale, asigurarea unei transparențe sporite a guvernelor și a responsabilității lor față de cetățeni, precum și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Pentru a atinge acest obiectiv, ENEMO lucrează independent sau în cooperare cu organizațiile sale membre.

ENEMO și toate organizațiile sale membre au aprobat în 2005 Declarația privind Principiile pentru Observarea Internațională a Alegerilor și în 2012 Declarația de Principii Globale pentru Observarea Non-partizană a Alegerilor și Monitorizarea Efectuată de către Organizațiile Cetățenilor. Fiecare observator ENEMO semnează și se conformează la Codul de Conduită pentru Observatorii Internaționali ai Alegerilor.
 

* Acest document este traducerea comunicatului de presă. Originalul documentului este doar în limba engleză.

 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire

****************************************

 

Chisinau, 21.12.2018 - In order to contribute to the integrity and transparency of the upcoming Parliamentary elections of the Republic of Moldova, ENEMO (the European Network of Election Monitoring Organizations) has deployed an International Election Observation Mission (IEOM) to observe the elections on 24 February 2019.

ENEMO will monitor, assess and report on the main findings related to observing the overall political and electoral environment, conduct of election management bodies and media, campaigning, gender equity, respect of the rights to elect and stand for elections, voting and counting processes, electoral dispute resolutions and other crucial aspects of the process, in line with previously developed and internationally recognized methodology. The assessment will be based on international standards on democratic elections and Moldovan legal framework.

ENEMO IEOM will present interim and preliminary reports to the public on main election observation findings, whereas the final report, with concrete policy recommendations for eventual improvements in the area of elections and related policies, will be issued and presented soon after Elections. ENEMO will continue advocating for the adoption of produced policy recommendations related to the elections in Moldova after elections.

ENEMO IEOM is composed of 8 Core Team members based in Chisinau, as well as 10 long-term observers (LTO), to be deployed throughout Moldova, paired in teams of 2 persons, who will observe the pre-electoral period, the E-day and post-election periods. Moreover, ENEMO plans to deploy a number of STOs, pending funding from additional donors.

ENEMO IEOM is supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, the Embassy of Sweden, the National Endowment Foundation of US Congress through National Democratic Institute, and the Delegation of the European Union to Moldova. This is the 25th Election observation Mission of ENEMO and a second ENEMO mission to Moldova.
 

For further information, please contact Bosko Nenezic, Deputy Head of the Mission; email: bosko.nenezic@enemo.eu, mob: +373 68 442 013.

 

About ENEMO

The European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) is an international network of 21 leading non-profit, non-partisan and non-governmental organizations from 17 countries of Central and Eastern Europe and Central Asia, including two European Union countries, founded on September 29, 2001.

ENEMO seeks to promote civil society organizations’ involvement in societies with democracies in transition, towards improvement of electoral processes, greater transparency of the governments and their accountability to the citizens, and respect of basic human rights and freedoms. To achieve this aim, ENEMO works independently, or in cooperation with its member organizations.

ENEMO and all of its member organizations have endorsed the 2005 Declaration of Principles for International Election Observation and the 2012 Declaration of Global Principles for Non-Partisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations. Each ENEMO observer signs and abides to the Code of Conduct for International Election Observers.

 


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or

 

 


 


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Fiodor Ghelici: ,,Demisia Președintelui RM și alegeri parlamentre anticipate".Conferințe IPN [HD] | ADEPT:  ,,Platform web a serviciilor  de gospodărie comunală din RM"
Conferințe IPN [HD] | Traian Băsescu și Eugen Tomac: ,,Obiectivele  PMP în PE și relația cu RM"Conferințe IPN [HD] | Reprezentanți ai Uniunii Pensionarilor din RM: Sărăcia în creștere ne distruge
Vezi toate
banner creditex